Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар

Отчетност за Устойчиво Развитие отbulmar

или наречена още Отчетност за Корпоративна Социална Отговорност

Грешка
 • Грешка при зареждане на данните.

Същност на Устойчивото Развитие

устойчиво развитие

Устойчиво Развитие е това развитие, при което нуждите на настоящето се удовлетворяват така, че да не се прави компромис с възможността на бъдещите поколения да удовлетворяват своите нужди.

Устойчиво Развитие се постига със:

 • стабилна икономика;
 • стабилна околна среда;
 • стабилни социални отношения.

Когато икономика, околна среда и социални отношения са стабилни и в хармония по между си, това гарантира на хората живот, предпазен от икономически рецесии, социални конфликти и екологични катаклизми, които иначе човечеството редовно предизвиква, защото не ги поддържа в баланс.

Устойчивото Развитие на света зависи преди всичко от дейността на компаниите по цял свят, защото те:

 • формират печалба или загуба, тоест генерират общ растеж или спад, икономическа стабилност или нестабилност;
 • потребяват (или спестяват) природни ресурси, енергия и вода;
 • изхвърлят (или преработват) отпадъци;
 • осигуряват (или не) достойни условия на труд за работещите;
 • спазват (или не) човешките права;
 • имат (или нямат) етично пазарно и продуктово поведение;
 • поддържат (или не) социални каузи;
 • борят се (или не) с корупцията във всичките и форми.

Затова компаниите и организациите трябва да:

 • Разберат връзката между техните действия и отражението им върху заобикалящия ги свят – стабилността на икономика, екология и общество;
 • Измерват и управляват тези въздействия;
 • Информират какво е направено по отношение на тези въздействия;
 • Осъзнаят, че това е тяхната отговорност за стабилното близко и далечно бъдеще на света и човечеството.

В тази връзка Global Reporting Initiative (GRI), център за сътрудничество към ООН, създаде и поддържа стандарти и методология за съставяне на Отчети за Устойчиво Развитие, чрез които компаниите и организациите да измерват и оповестяват представянето си по система от икономически, социални и екологични показатели, които имат пряко влияние върху устойчивото развитие.

 

Как да ни откриете

email:bulmar@bulmar.com

телефон:0878 350 000

адрес:ул. Нишка (Найчо Цанов) №172

упътване:виж картата

лице за контакт:Десислава Христова

AcountAbility

Полезни ресурси