Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар

Отчетност за Устойчиво Развитие отbulmar

или наречена още Отчетност за Корпоративна Социална Отговорност

Същност на Устойчивото Развитие

устойчиво развитие

Устойчиво Развитие е това развитие, при което нуждите на настоящето се удовлетворяват така, че да не се прави компромис с възможността на бъдещите поколения да удовлетворяват своите нужди.

Устойчиво Развитие се постига със:

 • стабилна икономика;
 • стабилна околна среда;
 • стабилни социални отношения.

Когато икономика, околна среда и социални отношения са стабилни и в хармония по между си, това гарантира на хората живот, предпазен от икономически рецесии, социални конфликти и екологични катаклизми, които иначе човечеството редовно предизвиква, защото не ги поддържа в баланс.

Устойчивото Развитие на света зависи преди всичко от дейността на компаниите по цял свят, защото те:

 • формират печалба или загуба, тоест генерират общ растеж или спад, икономическа стабилност или нестабилност;
 • потребяват (или спестяват) природни ресурси, енергия и вода;
 • изхвърлят (или преработват) отпадъци;
 • осигуряват (или не) достойни условия на труд за работещите;
 • спазват (или не) човешките права;
 • имат (или нямат) етично пазарно и продуктово поведение;
 • поддържат (или не) социални каузи;
 • борят се (или не) с корупцията във всичките и форми.

Затова компаниите и организациите трябва да:

 • Разберат връзката между техните действия и отражението им върху заобикалящия ги свят – стабилността на икономика, екология и общество;
 • Измерват и управляват тези въздействия;
 • Информират какво е направено по отношение на тези въздействия;
 • Осъзнаят, че това е тяхната отговорност за стабилното близко и далечно бъдеще на света и човечеството.

В тази връзка Global Reporting Initiative (GRI), център за сътрудничество към ООН, създаде и поддържа стандарти и методология за съставяне на Отчети за Устойчиво Развитие, чрез които компаниите и организациите да измерват и оповестяват представянето си по система от икономически, социални и екологични показатели, които имат пряко влияние върху устойчивото развитие.

 

Полезни ресурси