Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар

Отчетност за Устойчиво Развитие отbulmar

или наречена още Отчетност за Корпоративна Социална Отговорност

Грешка
  • Грешка при зареждане на данните.

Заверка на отчети за устойчиво развитие

Независимият външен одит на отчета за устойчиво развитие е от решаващо значение за неговата достоверност. Заверката на отчета дава сигурност на заинтересованите страни и читателите, че информацията която те използват е надеждна и е изготвена в съответствие с най-добрите практики и стандарти за отчитане на устойчивото развитие и корпоративната социална отговорност, а именно стандарта G3 на Global Reporting Iniative (GRI) за отчитане на устойчивото развитие и серията одиторски стандарти AA1000, създадени от AccountAbility, за проверка и заверка на нефинансови отчети, в т.ч. базирани и на стандарта G3.

Първи сертифициран от AccountAbility одитор за България

одитор на отчети за устойчиво развитиеОт август 2011 год. Kreston BulMar е първия в България и 110-ти в света сертифициран от AccountAbility одитор на отчети за устойчиво развитие по стандарта AA1000AS. При проверката и заверката на отчета, Крестън БулМар освен изпълнението на процедурите по стандартите G3 и АА1000AS, дава много ценни препоръки за подобряване на вътрешната организация и комуникация за отчитане на устойчивото развитие.

Оповестяване на отчети за устойчиво развитие

След съставяне и заверка на отчета за устойчиво развитие е много важно неговото широко оповестяване. За тази цел:

  • Пълният отчет трябва да бъде на разположение на всички заинтересовани страни и читатели;
  • Отчетът може да бъде в печатен, електронен и/или web вариант;
  • Запознайте служителите и инвеститорите и го публикувайте на корпоративния си сайт;
  • Изпратете го на заинтересованите страни;
  • Публикувайте го в сайтове за подобни отчети;
  • Публикувайте го на сайтове на местните общности;
  • Изпратете го на НПО и правителствени организации;
  • Организирайте събитие за представянето му.
 

Полезни ресурси