Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар

Отчетност за Устойчиво Развитие отbulmar

или наречена още Отчетност за Корпоративна Социална Отговорност

Устойчиво развитие > Ресурси > Ниво на Отчет за Устойчиво Развитие, съгласно G3 на GRI

Ресурси относно устойчиво развитие

Ниво на Отчет за Устойчиво Развитие, съгласно G3 на GRI

Стандарта G3 на GRI предвижда три нива на отчетите за устойчиво развитие – ”С”, ”В” и ”А”, което зависи от броя на отчетените показатели.

  • Ниво ”С” – изисква частичен профил на организацията, без отчитане на управленския подход по всички аспекти на стандарта и мин. 10 отчетени показателя;
  • Ниво ”В” – изисква пълен профил на организацията, отчитане на управленския подход по всички аспекти на стандарта и мин. 20 отчетени показателя;
  • Ниво ”А” – изисква пълен профил на организацията, отчитане на управленския подход по всички аспекти на стандарта и отчитане на всички показатели (на принципа ”отчети или обясни”) и задължително прилагане на приложенията за сектор, където е приложимо.

За по-голяма достоверност и доверие към отчета е препоръчителна неговата заверка от компетентен в областта независим одитор.

Завереният от независим одитор отчет се индексира със знак ”+” след буквата, определяща нивото на отчета – например ”С+”, ”В+” или ”А+”.

Преди публикуване на отчета в официални регистри, GRI може да потвърди нивото на отчета, но това не е заверка, а само проверка за наличие на декларация за нивото на отчета и на доклад от компетентен независим одитор, който потвърждава това.

Отговорността за публикуваното в отчета е на ръководството и одитора.

 

Полезни ресурси