Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар

Отчетност за Устойчиво Развитие отbulmar

или наречена още Отчетност за Корпоративна Социална Отговорност

Устойчиво развитие > Ресурси > Система от Показатели за Отчитане по G3

Ресурси относно устойчиво развитие

Система от Показатели за Отчитане по G3

 

Категория: Икономически Показатели

Аспект: Икономическо представяне

EC1 (основен) Пряко създадената и разпределена икономическа стойност, включваща приходи, оперативни разходи, възнаграждения на служителите, дарения и други обществени инвестиции, неразпределени печалби и плащанията към доставчици на капитал и държавата.

EC2 (основен) Финансови последствия и други рискове и възможности пред дейността на организацията, дължащи се на промени в климата.

EC3 (основен) Обхват на задълженията, включени в плана за облаги на организацията.

EC4 (основен) Значителна финансова помощ от правителството.

Аспект: Присъствие на пазара

EC5 (допълнителен) Обхват от коефициенти на установени начални заплати в сравнение с местната минимална заплата в значими места на осъществяване на стопанска дейност.

EC6 (основен) Политика, практики и пропорции на разходите за местни доставчици на значими места на осъществяване на стопанска дейност.

EC7 (основен) Процедури за наемане на служители на местно ниво и съотношение на наетия висш управленски персонал в дадено значимо място на осъществяване на стопанска дейност.

Аспект: Непреки икономически въздействия

EC8 (основен) Развитие и влияние на инвестициите в инфраструктура и услуги, предоставени предимно за обществено ползване посредством търговски, присъщи или pro-bono ангажименти.

EC9 (допълнителен) Разбиране и описание на значителните непреки икономически въздействия, включително степента на въздействието.

 

Категория: Екологични Показатели

Аспект: Материали

EN1 (основен) Обемът и теглото на използваните материали.

EN2 (основен) Процентът на използваните рециклирани суровини.

Аспект: Енергия

EN3 (основен) Непосредственият разход на енергия по главни енергийни източници.

EN4 (основен) Косвеният разход на енергия по главни енергийни източници.

EN5 (допълнителен) Спестената в резултат на консервиране или подобряване на представянето енергия.

EN6 (допълнителен) Инициативи за осигуряване на енергийно ефективни или възобновяеми енергийни продукти и услуги, и понижаването на енергийните нужди в резултат от тяхното прилагане.

EN7 (допълнителен) Инициативи за понижаване на непряката консумация на енергия и представяне на постигнатото понижение.

Аспект: Вода

EN8 (основен) Общ обем на използваната вода по източници.

EN9 (допълнителен) Засегнати от източването на вода значими водни източници.

EN10 (допълнителен) Процентът на общия обем на рециклираната и повторно използвана вода.

Аспект: Биоразнообразие

EN11 (основен) Място и размер на притежаваните, наети, управлявани или съседни земи, защитени области или области с голяма стойност на биологичното разнообразие извън защитените области.

EN12 (основен) Описание на значимите влияния от дейности, продукти и услуги върху биологичното разнообразие в защитени области и области с голяма стойност на биологичното разнообразие извън тях.

EN13 (допълнителен) Защитени или възстановени хабитати.

EN14 (допълнителен) Стратегии, настоящи действия и бъдещи планове за управление на влиянията върху биологичното разнообразие.

EN15 (допълнителен) Брой на записаните в Червената Книга IUCN и националните списъци за защита видове с хабитати в засегнатата от дейността област, по нива на риск от изчезване.

Аспект: Емисии, изтичания и отпадъци

EN16 (основен) Общо тегло на преките и косвени емисии на парникови газове.

EN17 (основен) Други адекватни непреки емисии на парникови газове по тегло.

EN18 (допълнителен) Инициативи за снижаване на непряката консумация на енергия и постигнатото снижение.

EN19 (основен) Емисии на унищожаващи озона вещества по тегло.

EN20 (основен) NOx, SOx, и други значими емисии във въздуха по тип и тегло.

EN21 (основен) Общо тегло на отпадните води по качество и предназначение.

EN22 (основен) Общото тегло на отпадъците по тип и метод на изхвърляне.

EN23 (основен) Общ брой и обем на значимите разливи.

EN24 (допълнителен) Тегло на транспортираните, внесени, експортирани или третирани отпадъци, които могат да бъдат считани за опасни при условията на Анекс I, II III и VII на Конвенцията от Базел и процента на транспортираните в международен мащаб отпадъци.

EN25 (допълнителен) Вид, размер, състояние на защита и стойност по отношение на биологичното разнообразие на водоизточниците и свързаните с тях хабитати, повлияни значително от отпадните води и потоци на отчетната организация.

Аспект: Продукти и услуги

EN26 (основен) Инициативи за смекчаване на въздействията на продукти и услуги върху околната среда и степента на смекчаване на въздействието.

EN27 (основен) Процентът на продадените продукти и техните опаковъчни материали по категории.

Аспект: Съответствие със закони и разпоредби

EN28 (основен) Паричната стойност на значимите глоби и общия брой на непаричните санкции за неспазване на законите и разпоредбите за опазване на околната среда.

Аспект: Транспорт

EN29 (допълнителен) Значителни въздействия върху околната среда от транспортиране на продукти и други стоки и материали, използвани за работата на организацията и транспортиране на служителите до работните им места.

Аспект: Общи

EN30 (допълнителен) Общи разходи за защита на околната среда и инвестициите по тип.

 

Категория: Трудови Практики и Достойни Условия на Труд

Аспект: Наемане на работа

LA1 (основен) Общо работна сила по тип на назначението, договор за назначаване и регион.

LA2 (основен) Общ брой и степен на текучеството на служителите по възрастови групи, пол и регион.

LA3 (допълнителен) Придобивки на наетите на пълен работен ден служители, които не се осигуряват за временните или служителите на непълен работен ден, по основни операции.

Аспект: Трудово-управленски връзки

LA4 (основен) Процент на включените в колективни трудови договори служители.

LA5 (основен) Минимален период(и) на предупреждение относно значимите работни промени, включително дали съществува указание за този период в колективните договори.

Аспект: Здраве и безопасност на работното място

LA6 (допълнителен) Процентът на общата работна сила, представена при официалното съвместно управление - комитети за здраве и безопасност на работното място, спомагащи за наблюдение и съвети относно свързаните със здравето и безопасността на работното място програми.

LA7 (основен) Степен на нараняванията, професионалните заболявания, изгубените дни и отсъствията и броя на свързаните с работата смъртни случаи по региони.

LA8 (основен) Програми за образование, обучение, разискване, предпазване и контрол върху риска за подпомагане на членовете на колектива, техните семейства или членове на общността при сериозни заболявания.

LA9 (допълнителен) Теми за здравето и безопасността в официалните споразумения с профсъюзи.

Аспект: Обучение и образование

LA10 (основен) Средно часове обучение на година за служител по категории служители.

LA11 (допълнителен) Програми за управление на уменията и непрекъснато обучение, поддържащи непрекъсната компетентност на служителите и подпомагащи ги при края на трудовата им кариера.

LA12 (допълнителен) Процент на служителите редовно получаващи оценки за своето представяне и развитие на кариерата.

Аспект: Разнообразие и равни възможности

LA13 (основен) Състав на управленските органи и отчитане на служителите по категории, според техния пол, възрастова група, групи от малцинства и други показатели за разнообразие.

LA14 (основен) Съотношение на основната заплата на мъжете и жените по категории служители.

 

Категория: Човешки Права

Аспект: Показатели във връзка с практики за инвестиране и доставяне

HR1 (основен) Процента и общия брой на значимите инвестиционни споразумения, преминалите проверка, включващи клаузи за човешки права.

HR2 (основен) Процентът на значимите доставчици и изпълнители, които са преминали проверка по отношение на човешките права, последвани от съответни действия.

HR3 (допълнителен) Общ брой часове за обучение на служителите за политиката и процедурите относно аспектите на човешките права, приложими към работата, включително процентът на обучените служители.

Аспект: Недискриминация

HR4 (основен) Общ брой на случаите на дискриминация и предприетите действия.

Аспект: Свобода на сдруженията и колективните договори

HR5 (основен) Дейности, при които правото на свобода на сдруженията и колективните договори би могло да бъде изложено на значителен риск и действията в подкрепа на тези права.

Аспект: Детски труд

HR6 (основен) Дейности, идентифицирани като съдържащи значителен риск за инциденти с детски труд и предприетите мерки в подкрепа на елиминирането на детския труд.

Аспект: Предотвратяване на принудителния и задължителен труд

HR7 (основен) Дейности, идентифицирани като съдържащи значителен риск за инциденти с принудителен или задължителен труд и предприетите мерки, в подкрепа на елиминирането на принудителния или задължителен труд.

Аспект: Защитни практики

HR8 (допълнителен) Процент на защитния персонал, обучен в политиката или процедурите на организацията относно аспектите на човешките права и съответстващите на тях действия.

Аспект: Правата на местните жители

HR9 (допълнителен) Общ брой на случаите на нарушения, включващи права на местното население и предприетите действия.

 

Категория: Общество

Аспект: Общност

SO1 (основен) Естество, обхват и ефективност на програмите и практиките за достъп и управление на влиянията на работата върху общностите, включително входящи, оперативни и изходящи.

Аспект: Корупция

SO2 (основен) Процентът и общия брой на работните модули, анализирани за свързани с корупцията рискове.

SO3 (основен) Процентът на служителите, обучени в антикорупционната политика и процедури на организацията.

SO4 (основен) Действия в отговор на случаите на корупция.

Аспект: Обществена политика

SO5 (основен) Обществена политика, лобиране и участие в развитието на обществената политика.

SO6 (допълнителен) Обща стойност на финансовия и присъщ принос към политически партии, политици и свързани с тях институции по страни.

Аспект: Неконкурентно поведение

SO7 (допълнителен) Общ брой на юридическите действия във връзка с практики на неконкурентно поведение, монополизъм и против тръстовете и изходът от тях.

Аспект: Съобразност със закони и разпоредби

SO8 (основен) Паричната стойност на значимите глоби и общия брой на непаричните санкции за неспазване на законите и разпоредбите.

 

Категория: Отговорност за Продуктите

Аспект: Здраве и безопасност на клиентите

PR1 (основен) Етапите на жизнения цикъл, при които се оценяват продуктите по отношение на влиянията им върху здравето и безопасността и процентът на значими категории продукти и услуги, подложени на тази процедура.

PR2 (допълнителен) Общ брой на случаите на несъобразност с разпоредбите и доброволни кодекси по отношение на въздействието на продуктите и услугите върху здравето и безопасността по време на експлоатационния им живот, по типове на изхода.

Аспект: Поставяне на етикети на продуктите и услугите

PR3 (основен) Тип на необходимата за процедурите информация за продуктите и услугите и процента на значимите продукти и услуги, за които се изисква подобна информация.

PR4 (допълнителен) Общ брой на случаите на несъобразност с разпоредбите и доброволни кодекси по отношение на информацията и етикетирането на продуктите и услугите по типове на изхода.

PR5 (допълнителен) Практики свързани с удовлетвореността на клиентите, включващи резултати от анкети за измерване на удовлетвореността.

Аспект: Маркетингови комуникации

PR6 (основен) Програми за привеждане в съответствие със законите, стандартите и доброволните кодекси, свързани с маркетинговата комуникация, включително рекламата, промоциите и спомоществователството.

PR7 (допълнителен) Общ брой на случаите на несъобразност с разпоредбите и доброволните кодекси по отношение на маркетинговите комуникации, включително рекламата, промоциите и спомоществователството по тип на изхода.

Аспект: Лична неприкосновеност на клиентите

PR8 (допълнителен) Общ брой на доказаните рекламации по отношение на нарушенията на личната неприкосновеност на клиентите и загубата на техни данни.

Аспект: Спазване на закони и разпоредби

PR9 (основен) Парична стойност на значимите глоби за неспазване на законите и разпоредбите относно предлагането и използването на продукти и услуги.

 

Полезни ресурси