Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар

Отчетност за Устойчиво Развитие отbulmar

или наречена още Отчетност за Корпоративна Социална Отговорност

Ресурси относно устойчиво развитие

Речник

Заинтересовани Страни (Steakholders)

Заинтересовани страни са лица, групи или организации, които са съществено засегнати от дейността на организацията или могат да окажат съществен ефект върху способността на организацията да реализира своята стратегия и своите цели.

Структура за Отчитане на GRI (GRI Reporting Framework)

Структурата за отчитане на GRI е предназначена да служи като общоприета структура за отчитане на икономическото, екологично и социално представяне. Структурата се състои от напътствия за отчитане на устойчиво развитие, набор протоколи за показатели, технически протоколи и приложения за сектор.

Отчет за Устойчивост (Sustainability Report)

Отчитането на устойчивостта представлява практика, включваща измерване, отчитане и разпространяване на представянето на организацията пред вътрешни и външни заинтересовани лица по отношение на целта за постигане на устойчиво развитие. Отчета на устойчивостта трябва да включва балансирано и отговорно разкриване на представянето по отношение на устойчивостта на отчетната организация, включвайки положителния и отрицателен принос.

Стандартно Отчитане (Standard Disclosures)

Напътствията указват приложимата за повечето организации и представляваща интерес за заинтересованите лица съществена информация. Те се заснемат в три типа стандартни отчитания:

  • Отчитания на стратегията и профила задават набор от общ контекст за отчитане и разбиране на представянето на организацията, като стратегия, профил, управление и управленски подход.
  • Отчитания на управленския подход, покриващ начините, по които организацията адресира даден набор от теми, за осигуряване на контекст за разбиране на представянето в определена област.
  • Показателите за представяне, които предлагат съпоставима информация относно икономическото, екологично и социално представяне на организацията.

Принцип на Отчитане (Reporting Principle)

Принципите за отчитане описват възможните резултати, които биха могли да бъдат постигнати с отчета и напътствията при вземане на решения относно процесите за отчитане и за темите и показателите в него, описвайки начините за отчитане. Принципите на отчитане са: (а) за съдържание – същественост, пълнота, включване на заинтересованите страни и контекст на устойчивото развитие; (б) за качество – точност, навременност, съпоствимост, надеждност, яснота и баланс.

Граница (Boundary)

Границата за отчета на устойчиво развитие представлява обхвата от предприятия, чието представяне се разглежда в отчета за устойчиво развитие на организацията.

Приложения за Сектор (Sector Supplement)

Напътствията се допълват от приложения за даден сектор от промишлеността, които съдържат насоки за прилагането на Напътствията в даден сектор и включват специфични за сектора показатели за представяне на организацията. Подходящите приложения за сектор от промишлеността трябва да се използват в допълнение на напътствията, а не вместо тях.

Показатели за Представяне (Performance Indicator)

Количествената или качествена информация относно свързани с организацията резултати или последствия, които са съпоставими и се променят във времето.

Категории на Показатели (Indicator Categories)

Широки области или групирания на теми за устойчиво развитие. Включените в Напътствията на GRI категории са: икономически, екологични и социални. Социалните показатели се категоризират допълнително като “Трудови практики”, “Човешки права”, “Общество” и “Отговорност за продукцията”. Дадена категория може да има няколко аспекта за показател.

Аспекти за Показател (Indicator Aspects)

Общи типове информация, свързани с дадена категория за показател (напр. използване на енергия, детски труд, клиенти).

Основен Показател (Core Indicator)

Основните показатели представляват указани в напътствията на GRI показатели, които са от интерес за повечето заинтересовани лица и се считат за съществени, освен ако не е указано друго в принципите за отчитане на GRI.

Допълнителни Показатели (Additional Indicators)

Допълнителните показатели са указаните в напътствията на GRI като представящи възникващи практики или насочени към теми, които биха могли да бъдат съществени за някои организации, но не и за всички.

Протокол на Показател (Indicator Protocol)

Протоколите на показателите осигуряват определения, напътствия за съставяне и друга информация, предназначена да подпомогне изготвящите отчета и да осигури последователност в интерпретирането на показателите за представяне. За всички показатели за представяне има протоколи, които могат да бъдат намерени в Напътствията.

 

Полезни ресурси