Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар

Отчетност за Устойчиво Развитие отbulmar

или наречена още Отчетност за Корпоративна Социална Отговорност

Ресурси относно устойчиво развитие

AccountAbility

AccountAbility е водеща глобална неправителствена организация, чиято основна задача е да популяризира отговорното и прозрачно поведение на компаниите, независимо от техния размер, големина и форма на собственост. За тази цел AccountAbility разработва и непрекъснато усъвършенства серия от стандарти наречени АА1000, която включва: стандарт за основополагащите принципи АА1000ASP; стандарт за изразяване на сигурност AA1000AS и стандарт за включване на заинтересованите страни AA1000SES.

  • AA1000 AccountAbility Principles Standard (AA1000APS) – предоставя обща рамка, която да помогне на всяка организация да определи, приоритизира и да отговори на предизвикателствата пред устойчивото развитие.
  • AA1000 Assurance Standard (AA1000AS) – предоставя методология на доставчиците на услуги по изразяване на сигурност (независим одит), чрез която да оценят естеството и степента на прилагане на принципите на AccounatAbility от всяка организация.
  • AA1000 Stakeholder Engagement Standard (AA1000SES) – осигурява рамка, която да помогне на организациите да осигурят, че процесите за включване на заинтересованите страни са целенасочени, строго определени и ще доведат до резултати.
 

Полезни ресурси