Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар

Отчетност за Устойчиво Развитие отbulmar

или наречена още Отчетност за Корпоративна Социална Отговорност

Грешка
  • Грешка при зареждане на данните.

Обучения съгласно стандарта G3 на GRI

одитор на отчети за устойчиво развитиеПрез май 2011 год., Крестън БулМар стана първата в България и 70-тата в света компания, която получи сертификат за обучаващ и консултативен център по въпросите за отчитане на устойчивото развитие на компаниите, което се присъжда от Global Reporting Initiative (център за сътрудничество към ООН). България е 36-тата страна, която разполага с локална сертифицирана организация, която може да провежда обучения, консултации и одит на отчети за устойчиво развитие на компаниите.

Сертифицираните двудневни обучения, съгласно стандарта G3 на Global Reporting Initiative (GRI), предоставят системно знание с ценни практически примери и полезни насоки за планирането, събирането на информацията и съставянето на отчет за устойчиво развитие или наричани още отчети за корпоративна социална отговорност.

Обучението разглежда следните етапи в съставянето на отчета:

  • планиране съдържанието на отчета, стъпките за изготвянето му и подготовката на организацията за процеса;
  • определяне на заинтересованите страни и начина на комуникация с тях;
  • определяне на показателите, границите и обхвата на отчета, след комуникация със заинтересованите страни;
  • събиране на информация за отчета – източници, принципи и процедури;
  • съставяне и оповестяване на отчета.
 

Полезни ресурси