Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар

Отчетност за Устойчиво Развитие отbulmar

или наречена още Отчетност за Корпоративна Социална Отговорност

Грешка
 • Грешка при зареждане на данните.

Ползите от отчетност на Устойчиво развитие

Безспорна полза за човечеството е, ако то живее в стабилна икономическа среда, без социални конфликти и в чиста природа. За да се постигне това, организациите трябва да положат системни усилия в измерването, управляването и отчитането на множество показатели, които влияят върху устойчивото развитие в икономически, социален и екологичен план. Въпреки че на пръв поглед изглежда, че тази отчетност обременява организациите, всъщност тя е много полезна за тяхното собствено устойчиво развитие и конкурентоспособност.

Ползи за една организация от Отчитане на Устойчиво Развитие:

 • Подобрява обективността на оценките в SWOT анализа – определяне на силните и слабите страни, рисковете и възможностите;
 • Подобрява визията и стратегията на организацията за собственото и устойчиво развитие;
 • Подобрява системите за управление в организацията;
 • Подобрява комуникацията между звената в организацията;
 • Предотвратяват се конфликти със заинтересовани страни (вътрешни или външни);
 • Подобрява се комуникацията с външния свят;
 • Повишава се репутацията и доверието в компанията сред обществото;
 • Увеличава лоялността на клиентите към компанията/марката;
 • Мотивира служителите вътре в компанията и я превръща в желан работодател;
 • Източник на конкурентно предимство, което спомага за превръщане на организацията в пазарен лидер;
 • Повишава пазарната стойност (оценка) на компанията, привлича и задържа инвеститори.

Ползите за обществото от отчитането на организациите:

 • Организациите, които работят прозрачно са икономически по-стабилни и по-жизнени;
 • По-добър диалог между организациите и обществото, което спомага за намиране на по-добри общи решения;
 • Спомага организацията да стане привлекателен и уважаван работодател.

Отчитането на Устойчиво Развитие става съгласно стандарта G3 за отчитане на устойчиво развитие, разработен от GRI (Global Reporting Initiative) – център за сътрудничество към ООН. Стандарта G3 е определил 79 отчетни показателя, разделени в 34 аспекта и групирани в 6 основни категории.

Процесът за Отчитане на Устойчиво Развитие включва:

 • Планиране на примерното съдържание на отчета, стъпките за изготвянето му и подготовката на организацията за процеса;
 • Определяне на заинтересованите страни и начина на комуникация с тях;
 • Определяне на съдържанието, границите и обхвата на отчета след комуникацията със заинтересованите страни;
 • Събиране на информацията – източници, принципи и процедури;
 • Съставяне на отчета.
 

Как да ни откриете

email:bulmar@bulmar.com

телефон:0878 350 000

адрес:ул. Нишка (Найчо Цанов) №172

упътване:виж картата

лице за контакт:Десислава Христова

AcountAbility

Полезни ресурси