Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар

Отчетност за Устойчиво Развитие отbulmar

или наречена още Отчетност за Корпоративна Социална Отговорност

Устойчиво развитие > Регламенти

Регламенти, касаещи устойчивото развитие

Директива 2003/15/ЕO на Европейския Парламент и на Съвета

... Информацията следва да не се ограничава до финансовите аспекти на стопанската дейност на дружеството. Очаква се, че където е уместно, това следва да води до анализ на аспектите, свързани с околната среда и със социалните аспекти, необходими за разбирането на развитието, изпълнението или състоянието на дружеството. ...

прочети още >  

Закон за Счетоводството

... Анализът включва финансови, а когато е подходящо - и нефинансови показатели, относими към съответната дейност, включително информация, свързана с околната среда и персонала, до необходимата степен за разбиране на развитието, резултатите от дейността или състоянието на предприятието. ...

прочети още >  

Закон за Публичното Предлагане на Ценни Книжа

... изпълнението на програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление по ал.4, т.3, а когато такава програма не е налице - за причините, поради които не е била изготвена, както и за съответствието на дейността на управителните и контролните органи на емитента през изтеклата година с тези стандарти; ...

прочети още >  

Наредба №2

... програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление, определени от заместник-председателя; ...

прочети още >  

Комисия за Финансов Надзор

... Националният кодекс за корпоративно управление (НККУ), приет от „БФБ-София” АД, следва да се приеме за съответстващ на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление. Следователно, за да е изпълнено изискването на разпоредбата на чл.100н, ал.4, т.3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, е необходимо в годишния си финансов отчет за дейността публичните дружества ...

прочети още >  

Национален Кодекс за Корпоративно Управление

... Корпоративното управление осигурява ефективно взаимодействие със заинтересованите лица. Към тази категория се отнасят определени групи лица, на които дружеството директно въздейства и които от своя страна могат да повлияят на дейността му, в т.ч. доставчици, клиенти, служители, кредитори, групи за обществен натиск и други. ...

прочети още >  

Полезни ресурси