Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар

Отчетност за Устойчиво Развитие отbulmar

или наречена още Отчетност за Корпоративна Социална Отговорност

Устойчиво развитие > Регламенти > Директива 2003/15/ЕO

Регламенти, касаещи устойчивото развитие

Директива 2003/15/ЕO на Европейския Парламент и на Съвета

Директива 2003/15/ЕO от 18 Юни 2003 год. за изменение на Директиви 78/660/ЕИО, 83/349/ЕИО, 86/635/ЕИО и 91/674/ЕИО на Съвета относно годишните и консолидираните счетоводни отчети на някои видове дружества, банки и други финансови институции и застрахователни предприятия – Извадки:

 

като се има предвид че:

…………….

(9) Годишният отчетен доклад и консолидирания годишен отчет са важни елементи на финансовата отчетност. Подобряването, в съответствие с текущата най-добра практика, на съществуващото изискване за държавите-членки, да представят справедлив преглед на развитието на фирмата и на нейното състояние, по начин, съответстващ на големината и сложността на фирмата, е необходимо, за да се насърчи по-голямо съответствие и да се дадат допълнителни насоки относно каква информация се очаква да съдържа т.н. "справедлив преглед". Информацията следва да не се ограничава до финансовите аспекти на стопанската дейност на дружеството. Очаква се, че където е уместно, това следва да води до анализ на аспектите, свързани с околната среда и със социалните аспекти, необходими за разбирането на развитието, изпълнението или състоянието на дружеството. Това също е в съответствие с Препоръка 2001/453/ЕО на Комисията от 30 май 2001 г. относно признаването, измерването и оповестяването на проблемите, свързани с околната среда в годишните счетоводни отчети и в годишните доклади на дружествата. Въпреки това, като има предвид, развитието на финансовата отчетност и като има предвид потенциалната тежест върху предприятия под определен размер, държавите-членки могат да изберат да освободят такива предприятия от задължението да предоставят нефинансова информация в случая на годишния отчет.

……………

14. Член 46 се изменя както следва:

а) Параграф 1 се заменя със следния текст:

1. а) Годишният отчет включва най-малкото справедлив преглед на развитието и изпълнението на стопанската дейност на дружеството и неговото състояние, заедно с описание на главните рискове и несигурности, пред които е изправено.

Прегледът представлява балансиран и изчерпателен анализ на развитието и изпълнението на стопанската дейността на дружеството и неговото състояние, в съответствие с неговата големина и сложност на дейността му;

б) Дотолкова, доколкото е необходимо за разбирането на развитието, изпълнението или състоянието на дружеството, анализът включва финансови, а където е подходящо и нефинансови ключови показатели за изпълнението, имащи отношение към конкретна стопанска дейност, включително информация, отнасяща се до въпроси, свързани с околната среда и персонала;

……………

10. Член 36 се изменя, както следва:

а) Параграф 1 се заменя със следното:

”1. Консолидираният годишен отчет включва най-малкото справедлив преглед на развитието и изпълнението на стопанската дейност и състоянието на предприятията, включени в консолидацията като цяло, заедно с описание на главните рискове и несигурности, пред които са изправени.

Прегледът представлява балансиран и изчерпателен анализ на развитието и изпълнението на стопанската дейност и състоянието на предприятията, включени в консолидацията като цяло, в съответствие с големината и сложност на дейността им. Дотолкова, доколкото е необходимо за разбирането на това развитие, изпълнение или състояние, анализът включва както финансови, а когато е уместно, и нефинансови ключови показатели за изпълнението, имащи отношение към конкретна стопанска дейност, включително информация, отнасяща се до въпроси, свързани с околната среда и работниците и служителите;

 

Полезни ресурси