Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар

Отчетност за Устойчиво Развитие отbulmar

или наречена още Отчетност за Корпоративна Социална Отговорност

Устойчиво развитие > Регламенти > Комисия за Финансов Надзор

Регламенти, касаещи устойчивото развитие

Комисия за Финансов Надзор

Практика относно прилагането на чл.100н, ал.4, т.3 от ЗППЦК за прилагане на международно признати стандарти за корпоративно управление, приета с протокол №12 от 17.02.2010 год. на заседание на КФН

 

Националният кодекс за корпоративно управление (НККУ), приет от „БФБ-София” АД, следва да се приеме за съответстващ на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление. Следователно, за да е изпълнено изискването на разпоредбата на чл.100н, ал.4, т.3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, е необходимо в годишния си финансов отчет за дейността публичните дружества, приели да спазват НККУ, да представят информация кои от правилата и нормите, залегнали в него, спазват, като посочат и начина, по които прилагат добрите практики и принципите на корпоративно управление. Предвид обстоятелството, че Националният кодекс за корпоративно управление се прилага на основата на принципа „спазвай или обяснявай”, емитентите, приели да спазват Националния кодекс за корпоративно управление, е необходимо да имат предвид, че при отклонение от залегналите в Кодекса правила и норми, по реда на чл.100н, ал.7 от ЗППЦК следва да „обяснят” в годишния си финансов отчет за дейността причините, поради които не са спазени отделните такива, съответно мерките за тяхното преодоляване.

 

Полезни ресурси