Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар

Отчетност за Устойчиво Развитие отbulmar

или наречена още Отчетност за Корпоративна Социална Отговорност

Регламенти, касаещи устойчивото развитие

Наредба №2

от 17 Септември 2003 год. за Проспектите при Публично Предлагане и Допускане до Търговия на Регулиран Пазар на Ценни Книжа и за Разкриването на Информация от Публичните Дружества и Другите Емитенти на Ценни Книжа – Извадки:

чл.31.     (1) Емитентът представя на комисията и на обществеността:

1. годишен финансов отчет за дейността по чл.32 в срок 90 дни от завършването на финансовата година;

2. тримесечни финансови отчети за дейността по чл. 33 в срок 30 дни от края на всяко тримесечие.

(3) Емитентите по ал. 1, които са длъжни да изготвят консолидирани финансови отчети, представят на комисията и на обществеността и:

1. годишен консолидиран финансов отчет за дейността по чл. 32а в срок 120 дни от завършването на финансовата година;

2. тримесечни консолидирани финансови отчети за дейността по чл. 33а в срок 60 дни от края на съответното тримесечие.

чл.32.     (1) Годишният финансов отчет за дейността съдържа:

1. заверен от регистриран одитор годишен финансов отчет по Закона за счетоводството, както и одиторския доклад;

2. годишен доклад за дейността с минимално съдържание съгласно приложение № 10;

3. програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление, определени от заместник-председателя;

6. декларации от отговорните в рамките на емитента лица с посочване на техните имена и функции, удостоверяващи, че доколкото им е известно:

а) финансовият отчет, съставен съгласно приложимите счетоводни стандарти, отразява вярно и честно информацията за активите и пасивите, финансовото състояние и печалбата или загубата на емитента и на дружествата, включени в консолидация;

б) докладът за дейността съдържа достоверен преглед на развитието и резултатите от дейността на емитента, както и състоянието на емитента и дружествата, включени в консолидация, заедно с описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправен;

чл.32а.   (1) Годишният консолидиран финансов отчет за дейността съдържа:

3. декларации от отговорните в рамките на емитента лица с посочване на техните имена и функции, удостоверяващи, че доколкото им е известно:

а) консолидираният финансовият отчет, съставен съгласно приложимите счетоводни стандарти, отразява вярно и честно информацията за активите и пасивите, финансовото състояние и печалбата или загубата на емитента и на дружествата, включени в консолидацията като цяло;

б) докладът за дейността съдържа достоверен преглед на развитието и резултатите от дейностите и състоянието на дружествата, включени в консолидация като цяло, заедно с описание на основните рискове и несигурности, пред които те са изправени;

чл.33.     (1) Тримесечният финансов отчет за дейността съдържа най-малко:

1. комплект финансови отчети съгласно приложимите счетоводни стандарти;

2. междинен доклад за дейността, съдържащ информация за важни събития, настъпили през тримесечието и с натрупване от началото на финансовата година до края на съответното тримесечие, и за тяхното влияние върху резултатите във финансовия отчет, както и описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправен емитентът през останалата част от финансовата година;

3. декларации от отговорните в рамките на емитента лица с посочване на техните имена и функции, удостоверяващи, че доколкото им е известно:

а) комплектът финансови отчети, съставени съгласно приложимите счетоводни стандарти, отразяват вярно и честно информацията за активите и пасивите, финансовото състояние и печалбата или загубата на емитента или на дружествата, включени в консолидацията;

б) междинният доклад за дейността съдържа достоверен преглед на информацията по т.2;

……………

чл.33а.   Тримесечният консолидиран финансов отчет за дейността съдържа най-малко информацията по чл. 33, ал.1, т.1, 2, 3 и 5.

 

Полезни ресурси